Zgodovina

1993 - Ustanovitev Izobraževalne fondacije Pomurja - IFP

S podpisom akta o ustanovitvi (z dne 18.6.1993) in ob pridobitvi ustreznega soglasja Ministrstva za šolstvo in šport k ustanovitvenem aktu (z dne 20.12.1993), je Izobraževalna fondacija Pomurja z dnem 28.7.1993 pridobila pravno osebnost in bila veljavno vpisana v register ustanov pod zaporedno številko 2, s sedežem v Murski Soboti, Arhitekta Novaka 3. 

1995 - sprejetje novega Zakona o ustanovah (UL RS 60/95)

Pravna podlaga IFP ne zadostuje novim pravnim predpisom.

1997 - Razformiranje organov, imenovanje delovne skupine za preoblikovanje IFP

Na 3. letnem zboru Izobraževalne fondacije Pomurja z dne 10.2.1997 je predsednica delovnega predsedstva seznanila člane upravnega odbora o neusklajenosti IFP z določbami novega zakona. Sprejet je bil sklep o uskladitvi dotedanjih aktov IFP z določbami Zakona o ustanovah. S strani predsednice IFP ter članov uprave, ki jim je mandat potekel, je prišlo do razformiranja vodstva IFP. Imenovana je bila delovna skupina z zadolžitvijo, da izvede potrebne postopke za preoblikovanje Fondacije.

1998 - Preoblikovanje IFP

Delovna skupina je dne 10.9.1998 pooblastila Regionalno razvojno agencijo Mura d.o.o., da pripravi in izvede potrebne postopke za preoblikovanje IFP. RRA Mura je zbrala je potrebna soglasja dotedanjih ustanoviteljev za preoblikovanje Fondacije in pripravila novi akt o ustanovitvi ustanove Fundacija Znanje za razvoj. Akt o ustanovitvi ustanove Fundacija Znanje za razvoj so novi ustanovitelji podpisali 22.2.1999 pred notarjem, ki je bil dne 3.3.1999, s strani notarja, poslan na Ministrstvo za šolstvo in šport v pridobitev soglasja. Ministrstvo za šolstvo in šport ni izdalo soglasja k ustanovitvenemu aktu, ker IFP aktivno ne deluje več od začetka leta 1997, nima formalno imenovanih predstavnikov organov (predsednice Fondacije in članov upravnega odbora), ki bi lahko veljavno pooblastili fizično ali pravno osebo, da izvede postopek preoblikovanja.

1999 - Ustanavljanje nove Fundacije Znanje za razvoj

Regionalna razvojna agencija MURA (RRA Mura), kot institucija, ki teritorialno in s programom dela pokriva območje celotne statistične regije Pomurja, je prevzela pobudo za ustanovitev nove ustanove Fundacije Znanje za razvoj.

1999/2000 - Ustanovitev in delovanje Fundacije Znanje za razvoj - PIF

   - 6.12.1999:        Akt o ustanovitvi ustanove podpisan pred notarjem
   - 6.12.1999:        Imenovani člani prve uprave v sestavi:
                                 - Cveta Mandič Čahuk,
                                 - Viktor Vild,
                                 - Mateja Hauser Podlunšek
   - 15.12 1999:     Ministrstvo za šolstvo in šport izda soglasje k Aktu o ustanovitvi
   - 5.1.2000:          Vpis v evidenco ustanov