Razpis za štipendiranje nadarjenih študentov v MO Murska Sobota za študijsko leto 2017/2018

Objavil admin , Pon, 25.09.2017 - 13:49

Mestna občina Murska Sobota na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008 in 99/2009 - ZIPRS1011, 3/2013 in 81/16) in Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2017 (Uradni list RS, št. 11/2017) in Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 -UPB, 49/10 in 39/15) objavlja  

 

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH ŠTUDENTOV  V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

IME IN SEDEŽ NAROČNIKA: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

PREDMET RAZPISA: Predmet javnega razpisa je štipendiranje nadarjenih študentov s stalnim prebivališčem v Mestni občini  Murska Sobota v študijskem letu 2017/2018, ki traja od 1.10.2017 do 30 9.2018.

UPRAVIČENCI: Študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, ki imajo status rednega ali izrednega študenta in se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali tujini (v nadaljnjem besedilu: kandidati), ki:

 • ob vpisu v prvi letnik dodiplomskega študija niso starejši od 21 let,
 • imajo najmanj 3 leta stalno prebivališče na območju Mestne občine Murska Sobota, od objave predmetnega javnega razpisa,
 • niso v delovnem razmerju,
 • ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
 • niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov,
 • niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen če študirajo v tujini,
 • imajo študenti prvega letnika v preteklem šolskem letu v zaključnem letniku srednjega izobraževanja povprečno oceno najmanj 4,5 iz vseh ocenjenih predmetov,
 • študenti, ki se izobražujejo po programu dodiplomskega in podiplomskega študija, pa imajo v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8,5 iz vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti, študenti, ki študirajo v tujini pa z njo primerljivo oceno.

Štipendist lahko prejema štipendijo za posamezni letnik na isti stopnji le eno leto.

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV:

Višina štipendij in število dodeljenih štipendij sta odvisna od razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2017 in leto 2018.  Komisija za štipendije vsako leto na podlagi prejetih vlog določi s sklepom višino najvišje in najnižje mesečne štipendije ter število podeljenih štipendij.  Štipendija se izplačuje na transakcijski račun štipendista praviloma do 15. v mesecu za pretekli mesec.

 

PRIJAVA:

Razpis je objavljen na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prijavo za podelitev štipendije se odda na obrazcu »Vloga za podelitev štipendije za nadarjene študente Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto 2017/2018«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: www.murska.sobota.si pod rubriko »Odprti Razpisi - področje izobraževanje« ali na sedežu Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, - vložišče.

Kandidat mora k prijavi na javni razpis predložiti:

 • dokazilo o  vpisu v tekoči letnik izobraževanja,
 • dokazilo šole o šolskem uspehu preteklega šolskega leta (fotokopijo spričevala zadnjega zaključnega srednješolskega letnika) ter dokazilo šole o maturitetnem uspehu (fotokopijo maturitetnega spričevala iz katerega je razvidno število doseženih točk)  – študenti prvega letnika
 • dokazilo o študijskem uspehu preteklega študijskega leta oz. šolskega leta (v kolikor kandidat za podelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za podelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne ustanove z obrazložitvijo s priloženim prevodom v slovenski jezik. Potrdilo o vpisu mora predložiti najkasneje do izplačila prve štipendije),
 • dokazilo izobraževalne ustanove o vseh številčno izraženih končnih ocenah vseh uspešno opravljenih obveznostih, doseženih na študijskem programu, z razvidnimi datumi opravljanja vsake obveznosti, izdano po 1.10.2017. V primeru, da je iz potrdila o opravljenih izpitih razvidno, da je študent opravil vse obveznosti preteklih študijskih let, je ustrezno tudi potrdilo, izdano pred 1.10.2017,
 • v primeru šolanja na univerzi v tujini vlogi priloži fotokopijo dokumentacije, prevod v slovenski jezik ter ustrezno primerjavo vrednotenja uspešnosti študija v tujini z ocenami oziroma vrednotenjem v Republiki Sloveniji,
 • dokazila o izjemnih dosežkih, ki se uveljavljajo,
 • potrdilo o stalnem bivališču,
 • fotokopijo bančne izkaznice.

ODPIRANJE VLOG: Odpiranje vlog z ugotavljanjem popolnosti vlog bo izvedla Komisija za štipendije, ki jo sestavljajo dva predstavnika Mestne občine Murska Sobota in en predstavnik Pomurske izobraževalne fundacije. Odpiranje vlog bo Komisija za štipendije izvedla predvidoma v roku 8 dni po izteku razpisnega roka in ne bo javno.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge. Vloge oddane po izteku prijavnega roka (nepravočasne prijave) ali vloge, oddane v nepravilno izpolnjenih oziroma označenih kuvertah, se s sklepom zavržejo.

OBRAVNAVA VLOG: Komisija za štipendije obravnava in ovrednoti vloge na podlagi Kriterijev za vrednotenje vlog v postopku izbora nadarjenih študentov – štipendistov Mestne občine Murska Sobota. Kandidate razvrsti glede na doseženo število točk, od najvišje do najnižje zbranih točk. Komisija pripravi predlog podelitve štipendij, ki ga predlaga v potrditev direktorju mestne uprave. O podelitvi štipendij za nadarjene študente bodo kandidati pisno obveščeni v 60 dneh od zadnjega dne za oddajo vlog. Komisija bo obravnavala le pravočasne in popolne vloge. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje v razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo. V kolikor nepopolnih vlog ne bodo dopolnili v določenem roku in skladno z zahtevo za dopolnitev, se bodo vloge zavrgle.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG:

 • študentje oddajo vlogo najkasneje do 7. 10. 2017

Kandidati vlogo oddajo v zaprti ovojnici (kuverti) z navedbo: »Ne odpiraj - vloga na javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov Mestne občine Murska Sobota  za študijsko leto 2017/2018«.

Vlogo kandidati pošljejo priporočeno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota,  ali osebno vložijo v vložišče Mestne občine Murska Sobota.

 

DODATNE INFORMACIJE IN POJASNILA:

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo pri kontaktni osebi Darja Kadiš, telefonska št. 02/525 16 30  ali na elektronski naslov darja.kadis@murska-sobota.si.

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

 1. javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto 2017/2018,
 2. vloga za podelitev štipendije za študente Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto 2017/2018,
 3. izjava kandidata-ke,
 4. vzorec pogodbe o štipendiranju,
 5. kriteriji za vrednotenje vlog v postopku izbora nadarjenih študentov – štipendistov Mestne občine Murska Sobota

 

 

                                                                                                             Župan

                                                                                                dr. Aleksander JEVŠEK

 

 

Rok za prijavo